Skip to content

Mijn rapport

Of voeg hier onderwerpen toe die jij interessant vindt en download jouw gepersonaliseerde rapport.

1. Ambitie

2. Uitgangspunten

3. Maatregelen

Bijlagen

Stuur mij deze rapportage toe

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Toelichting op overlegstructuren

Het bestuurlijk kernteam verkeersveiligheid is als volgt samengesteld: gedeputeerde, per regio een wethouder, vertegenwoordigers van politie, (CV)OM en Rijkswaterstaat.

De agendering is gericht op de drie pijlers van verkeersveiligheid: gedrag, infra en handhaving.

De deelnemers dragen het BVVP uit en zijn pleitbezorger voor verkeersveiligheid. Monitoring en/of aansturing op beleidsdoelen in relatie tot uitgevoerde projecten in de provincie maakt onderdeel uit van de agenda.

Het ambtelijk kernteam verkeersveiligheid bestaat uit een ambtelijke vertegenwoordiging van gemeenten (per regio), provincie, politie, (CV)OM en Rijkswaterstaat. Het ambtelijk overleg verzorgt de inhoudelijke voorbereiding van het bestuurlijk kernteam.

Op regionaal niveau worden in de portefeuillehoudersoverleggen (bestaande uit alle wethouders van de betreffende regio, RWS en politie) (Poho’s) afspraken gemaakt over de uit te voeren projecten infra en gedrag. In de Poho’s is ook politie vertegenwoordigd en worden er beperkt afspraken over handhaving gemaakt. Beleidsafstemming over verkeersveiligheid is een van de thema’s binnen het brede mobiliteitsoverleg.

De regionale poho’s worden ambtelijk voorbereid (GebiedsGerichteAaanpak-overleg). Ook daar is verkeersveiligheid een van de onderwerpen binnen het brede overleg. Regionaal worden uitvoeringsplannen gemaakt, die ook als onderlegger kunnen dienen om subsidie aan te vragen bij de provincie.

BrabantStad is het samenwerkingsverband bestaande uit de 5 grote steden in Brabant en de provincie. In de werkgroepen van de BrabantStad is verkeersveiligheid een onderwerp. Er wordt voor 2 jaar een Taskforce verkeersveiligheid opgericht, om verkeersveiligheid voldoende aandacht te geven. Vanuit BrabantStad is er input in het ambtelijk en bestuurlijk kernteam.

Afstemming over Handhaving vindt vooral operationeel plaats tussen politie en OM. Vervolgens brengen politie en OM hun punten in, in het ambtelijk en bestuurlijk kernteam en in de regionale overleggen. Er is ook bilateraal contact tussen politie en gemeenten om prioriteiten op gebied van handhaving te bespreken.

Lokaal vindt overleg plaats tussen de mobiliteitswethouder en de burgemeester, zodat de burgemeester de aandachtspunten voor verkeersveiligheid kan meenemen in de lokale driehoeksoverleggen. In deze driehoeksoverleggen sluiten de basisteams van politie, soms ook Team Verkeer en het OM aan en worden afspraken gemaakt over de politie-inzet in betreffende gemeente.