Skip to content

Mijn rapport

Of voeg hier onderwerpen toe die jij interessant vindt en download jouw gepersonaliseerde rapport.

1. Ambitie

2. Uitgangspunten

3. Maatregelen

Bijlagen

Stuur mij deze rapportage toe

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Stoplicht

Maatregelen per risico

Infrastructuur

File

De gezamenlijke overheden zijn wettelijk verantwoordelijk voor de wegen die zij in beheer hebben. Dit geldt ook voor fietspaden. Fietsers zijn als belangrijke groep aangemerkt. We hebben (nog) geen cijfers over het aantal fietspaden dat voldoet aan de richtlijnen van Duurzaam Veilig.

Fietsers zijn als belangrijkste groep aangemerkt

 

Risicomaat

Ongevallen vinden verspreid over Brabant plaats. Daarom bieden de ongevalsgegevens (absolute aantallen) maar beperkt aanknopingspunten voor kosteneffectieve aanpassingen aan de infrastructuur. We werken dan ook met een risicomaat, die de kans op een ongeval uitdrukt (zie bijlage 2). Door de risicomaat terug te rekenen naar snelheidsregimes en naar wijkniveau zijn wegbeheerders in staat om de wijken met het grootste risico aan te wijzen. Door vervolgens in te zoomen op inrichting, functie en gebruik van wegen in die wijken, krijgen ze inzicht op welke wegen ze het meeste rendement kunnen halen uit hun investeringen.

 

Afstemming tussen verschillende wegbeheerders

Omdat de Brabantse wegen aan verschillende wegbeheerders toebehoren, is het steeds aan een andere partner om de risico’s aan te pakken. We spreken af dat we infrastructurele projecten, waar relevant, met elkaar afstemmen. Dat is belangrijk, omdat de wegen in elkaars verlengde liggen en deel uitmaken van een netwerk. Door ervaringen uit te wisselen kunnen we van elkaar leren.

Maatregelen

Aandachtswegen

Alle wegbeheerders brengen voor hun (aandachts)wegen de functie, het gebruik en de vormgeving in beeld. Wegbeheerders hebben onder andere aandacht voor schoolroutes/de schoolomgeving en spoorwegovergangen. Uit het onderzoek blijkt op welke wegen er risico’s zijn voor de verkeersveiligheid. Op basis hiervan maken wegbeheerders een plan waarin staat of, hoe en wanneer zij deze wegen aanpakken. Het uitgangspunt is wegen volgens de CROW-richtlijnen van Duurzaam Veilig in te richten. In 2021 is het onderzoek uitgevoerd. Daarna beginnen de wegbeheerders met de implementatie.

Scholen

Spoorwegen

Aandachtsfietspaden

Alle wegbeheerders doen onderzoek naar functie, gebruik en vormgeving van hun (aandachts)fietspaden en maken een plan om de risico’s die daaruit naar voren komen in de komende jaren op te lossen (aansluitend bij ander lopend beleid). Ze hebben hierbij extra aandacht voor schoolroutes en de schoolomgeving. In 2021 is het onderzoek uitgevoerd. Daarna beginnen de wegbeheerders met de implementatie.

Beleid

Alle wegbeheerders integreren aandacht voor verkeersveilige infrastructuur in hun beleid voor ruimtelijke ordening en leefbaarheid.

Omgeving en gedrag

Alle wegbeheerders besteden bij hun infrastructurele plannen aandacht aan de omgeving van de weg en het gedrag als mogelijke oorzaak van ongevallen

Handhaving

Alle wegbeheerders sluiten hun infrastructurele plannen kort met de politie, indien handhaving voor of tijdens de aanpak gewenst is..

Toekomstgericht

We onderzoeken de mogelijkheden om onze wegen al zoveel mogelijk in te richten voor de zelfrijdende auto. We sluiten hierbij aan bij landelijke ontwikkelingen.

Wat
Data
Aansluiten bij landelijk onderzoek en SPI’s Educatie
Communicatieaanpak gericht op burgers (afleiding, snelheid, alcohol en drugs, normvervaging, zichtbaarheid etc.)
Projecten gericht op rij- en fietsvaardigheid, afleiding, snelheid, alcohol en drugs, normvervaging, zichtbaarheid, arbeidsmigranten
Stimuleren helmgebruik en voorkomen beknelling tussen spaken
Werkgeversbenadering
Infrastructurele maatregelen (met aandacht voor schoolroutes/schoolomgeving)
Handhaving
Wie
Allen (provincie regie) Provincie (regie, jongeren), gemeenten (alle leeftijdsgroepen), politie (incidenteel)
RWS, provincie (regie), gemeenten, politie
Gemeenten, politie (incidenteel)
RWS, provincie (regie), gemeenten, politie
RWS, provincie (regie), gemeenten, politie, OM
RWS, provincie, gemeenten
Politie, OM
Handhaving